Biyoloji- açık ve kapalı tohumlu bitkilerde hayat döngüleri ve karşılaştırılması?

Biyoloji- açık ve kapalı tohumlu bitkilerde hayat döngüleri ve karşılaştırılması?

merhaba bende; [u]AÇIK VE KAPALI TOHUMLU BİTKİLERDE HAYAT DÖNGÜLERİ VE BUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI... [/u] ile ilgili bi ödev hazırlamaya çalışıyorum fakat bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim... TEŞEKKÜRLER :)[b][/b][b][/b]
02 Ara 2005 21:33

8 cevap

0
Gymnospermae (Açıktohumlular)

Çoğunlukla ağaç ya da ağaççık, seyrek de olsa çalı biçiminde olan bitkilerdir. Bütünüyle odunsu olan bu bitkiler, genellikle yapraklarının tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil kalabilirler. Yaprakları çoğunlukla iğnemsidir. Bununla birlikte pulsu, yelpaze, şeritsi ya da tüysü tipte yapraklı olanları da vardır.

Odun boruları (ksilem) ve soymuk boruları (floem) yapılarından oluşan vasküler sisteme sahiptirler. Odun yapıları gövdede bir daire üzerine dizilmiş açık koleteral iletim demetleri içerir. Bu nedenle de ikincil kalınlaşma gösterirler.

Ksilem: Bitkilerde su ve mineral taşınmasından sorumlu olan borular, odun boruları.

Floem: Bitkilerde organik besin taşıyan borular, soymuk boruları.

Vasküler sistem: Ksilem ve floemden oluşan bitki dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş maddelerin, floem tarafından fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağlayan sistem. İletim sistemi. Damar sistemi.

Koleteral: Ksilem ve floemin üstüste bulunması.

Bir ya da iki eşeyli bitkilerdir. Genel olarak erkek kozalaklar bir eksen üzerinde üstüste binmiş yapıda mikrosporofillerden oluşmuştur. Pul ya da kalkan biçiminde olan mikrosporofillerin karın kısmında çoğunlukla 2 bazen 4 polen kesesi (mikrosporangiyum) gelişir. Bu keselerde bulunan mikrospor ana hücresi, mayoz bölünme geçirerek mikrosporları, bunlar da polenleri verir. Açık tohumlularda polen üretimi oldukça fazla olup, her bir erkek kozalak birkaç milyon polen üretebilir. Bazı üyelerinin polenlerinde, polenin rüzgarla uçmasını sağlayan 2-3 hava keseciği bulunabilir.
Dişi kozalak genelde erkek kozalağa benzer. Bir eksen üzerinde sarmal dizilmiş makrosporofillerden oluşmuştur. Her bir makrosporofilin üst kısmında iki tohum taslağı bulunur. Tohum taslaklarında da makrosporangiyumlar yer alır.

Mikrofil/Mikrosporofil: Tohumsuz bitkilerde bir tek damarlı doku şeridi içeren küçük bir yaprak. Mikrosporangiyumları taşıyan yapı. Çiçekli bitkilerde erkek organa-stamene özdeştir.

Mikrospor: Polen. Tohumlu bitkilerde üreme organı olan stamenlerde mayoz bölünmeyle meydana gelen erkek üreme hücreleri, çiçektozu. Çiçekli bitkilerdeki polene özdeştir.

Makrofil/Makrosporofil: Makrosporangiyumları taşıyan yapı. Makrofil de denir. Çiçekli bitkilerde pistile özdeştir.

Bu gruptaki bitkilere Açık Tohumlular denilmesinin nedeni, tohumun bir yapıyla kapanmamış olarak açıkta bulunmasıdır. Tozlaşmaları genelde rüzgarla olur. Doğrudan doğruya mikrofil üzerine gelen polenler, polen odacığında çimlenirler ve polen tüpü oluşur. Bu sırada generatif hücrenin çekirdeği bölünerek iki sperma çekirdeği verir. Polen hortumuyla arkegonyumlar içine sokulan bu sperm çekirdekleri yumurta hücresini döller. Embriyonun etrafında tohum kabuğu (testa) bulunur. Döllenmeden sonra tohum taslağı örtüsü genellikle odunsu bir yapı kazanır; ancak bazı gruplarda meyveyi andıran bir yapı da ortaya çıkabilir. Tohumların olgunlaşma süreleri 1-3 yıl arasındadır. Günümüzde 600 ile 1000 türle temsil edilmektedirler.

Gymnospermae 3 sınıfa ayrılır.
1. Classis (Sınıf): Cycadopsida
2. Classis (Sınıf): Coniferopsida
3. Classis (Sınıf): Gnetopsida
05 Ara 2005 16:44
0
kAPALI TOHUMLULAR Açık tohumlularda(Gymnospermler) tohum taslakları ve tohum taslaklarından meydana gelen tohumlar megasporofiller üzerinde açıkta bulunur. Onun için bunlara açık tohumlular adı verilir. Angiospermlerde ise tohum taslakları ve bu taslaklardan meydana gelen tohumlar, megasporofillerin meydana getirdiği bir odacık içerisinde kapalıdır. Kapalı tohumlu bitkilerin çiçeklerinin türevlenmesinde, şu iki teori ileri sürülmüştür: a)Euanthium teorisi:Kapalı tohumlu bitkilerde normal olarak hermafrodit çiçekler bulunur. Pinacae Familyası üyelerinin bazı erkek kozalaklarından mikrosporofiller kozalak ucuna doğru makrosporofil(karpel, meyve yaprağı) haline dönüşmektedir. Demek oluyor ki böylece erkek kozalak durumunda bazı mikrosporofillerde eşey değişimi ortaya çıkmaktadır. Şu halde hermafrodit bir Angiosperm çiçeğinde trofofiller, farklılaşarak çiçek örtüsü yapraklarını, stamenleri ve karpelleri teşkil etmektedir. Diğer bir deyim ile normal asimileme yaprakları olan trofofiller, çiçek örtüsü yaprakları, stamenler ve karpeller, makrosporofiller ile homolog organlardır. b)Pseudanthium teorisi:Bu teoriye göre Angiosperm çiçeği, bir çiçek durumu olarak kabul edilmektedir. Diğer bir deyimle eşey organları sporofiller değil, her biri indirgenmiş çiçeklerdir. Birkaç çiçek bir daire üzerinde sıralanmış kabul edilir. Evrimde bu çiçeklerin yalnız taşıyıcıları kalmak üzere çiçek örtüleri tamamen kaybolmuştur. Mikrosprofiller ikişer ikişer birleşerek dört polen torbalı stamenleri vermiştir. Daha sonra stamenler boyuna yarılmayla sayıca artmıştır. Çiçek örtüsü ile taşıyıcı yaprakların ve stamenlerin farklılaşması ile meydana gelmiştir böylece Angiosperm erkek çiçeği gelişmiştir Dişi çiçek gelişiminde aynı yolla olduğu, iç braktelerin, petal yerine, birleşerek ovaryumu meydana getirdiği kabul edilmektedir. Bu görüşe göre ovaryum makrosporofiller değil, farklılaşmış braktelerden meydana gelmiştir. Hermofroditlik ise sekonder bir durum olup, erkek çiçekler dairesinin iç kısmında dişi çiçeklerin meydana gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Kapalı Tohumlarda Çiçeğin Genel Yapısı Örtüleri ve üreme organları yaprak metaformozu ile meydana gelmiş, gövde veya dallardan taşıyıcı yaprakların koltuklarından çıkan kısa sürgünlere çiçek adı verilir. Çiçek organları:Çiçekler büyük oranda değişik bir yapıya sahip olmakla farklı bitki türlerinin çiçekleri arasında esaslı benzerlikler vardır.Her bir çiçek pedisel adı verilen çiçek sapının tepesinden çıkar.Çiçek organlarını ihtiva eden pediselin tepesi genellikle genişlemiştir,bu genişleyen kısma çiçek tablası adı verilir.Tipik olarak dört çeşit çiçek organı daha aynı sıra üzere dizilmiştir. Çiçeğin tabanındaki ilk dairede sepaller(çanak yapraklar,kaliks) merkeze doğru ikinci dairede petaller (taç yaprak,korolla) yer alır.Kaliks ve korolla aynı renk ve yapıda olduğu zaman ikisine birden periant adı verilir.Sepaller genellikle yeşil ve bir dereceye kadar yaprak şeklindedir.Petaller beyaz veya renklidir.Süsen,lale gibi bazı bitkiler de sepaller,petaller gibi renklidirler ve sadece durumları vasıtası ile ayrılabilirler. Petallerden sonraki dairede stamenler (erkek organlar) yer alır ve burada genişleyerek uzamış sapa, filament ,tepeleri genişlemiş ve polen taneleri ihtiva eden kısma da arter adı verilir. Pistil(veya pistiller) çiçeğin merkezine yerleştirilmiştir.genellikle alt kısmında şişkin bölge ovaryum adını alır ve buradan tepeye doğru boru şeklin de uzayan kısma stilüs (boyuncuk), tepe de genişleyen kısmada stigma adı verilir.Ovaryumun enine kesitinde iç yapısının düz bir yaprağın kendi etrafında kıvrılarak iki yaprak ayası kenarınca birleşmesi ile olur.Birleşme bölgesi uzun bir çekinti halinde belirir.Stigma polen tanelerinin toplandığı yapışkan dallanmış veya bazen dallanmamış, tüylü, düz veya pürüzlü bölgedir.Tüylü tip rüzgarla tozlaşma yapan bitkilerin stigmaları için karakteristiktir. Plasentalanma:Bazı bitkilerde karpel kenarlarının birleşme yerlerinde yer yer plasenta adı verilen etlenmiş yastıklar bulunmaktadır.Tohum taslakları plasentalardan çıkar.Tohum taslaklarının ovaryumda dağılışına plasentalanma denir.
05 Ara 2005 16:49
0
Tohumlu bitkilerde gerçek kök, gövde, yaprak farklılaşması vardır. Genelde karasal ortamlarda yaşarlar. Üremeleri polenlerle olur. Eşeyli ya da eşeysiz olarak ürerler. Tohumlu bitkilerde sporofit evre egemendir ve gametofit evre birkaç hücreye indirgenmiştir. Tohum oluştururlar.

Tohum oluşumu şöyle gerçekleşir: Polen taneleri ovül (Gymnospermlerde) ya da stigma (Angiospermlerde) üzerinde rüzgar, böcek, su vb taşıyıcılarla taşınırlar. Taşındıkları yerde oluşan polen tüpleri arkegonyum (Gymnosperm) ya da stillus (Angiosperm) boyunca yumurtaya doğru ilerlerler. Her polen tüpünün ucunda oluşan iki sperm hücresinden biri yumurtayı döller, diğeri ya bozulur (Gymnospermlerde) ya da embriyo kesesi içindeki iki çekirdekle birleşir (Angiospermlerde) ve döllenme tamamlanır.
Döllenmiş yumurta arkegonyum ya da embriyo içinde büyür. Döllenmeden sonra tohum taslağı tohuma dönüşür. Böylece dinlenme halindeyken tohum taslağı (testa) ve endospermden oluşan üreme ve yayılma organı tohum oluşur.


Sporofit: Döl değişimi gösteren bitkilerde diploit ya da eşeysiz (aseksüel) evre.

Gamet: Üreme hücresi, eşey hücresi.

Ovül: Tohumlu bitkilerde, döllenmeden sonra tohumu meydana getiren yapı.

Stigma: 1. Eklembacaklılarda, trake sisteminin havayla temas ettiği açıklıklar. 2. Çiçeklerde, dişi üreme organının poleni aldığı uç kısmı.

Arkegonyum: Genellikle şişe biçiminde, bir sıra verimsiz hücre tabakasıyla çevrilmiş boyun, karın kanal hücreleriyle yumurta hücresinden meydana gelmiş üreme organı.
05 Ara 2005 16:22
0
benim "bitkiler fotosentez yapmasa yaşam nasıl olur" adlı bir ödevim var ben de bu siteyi gördüm ödevimi bulamadım sizden yardım istiyorum bana yarım saat içinde lazım:))))
:P bu arada adım büşra :P
24 Ara 2006 16:56
0
biraz çabuk olsanız çok iyi olur
:cry: üzülürüm ama :cry:
24 Ara 2006 16:10
0
[quote="busray7b"] "bitkiler fotosentez yapmasa yaşam nasıl olur"
:P bu arada adım büşra :P[/quote]


yaşam olmazdıııı umarım bu yeter .....büşra :roll:
24 Ara 2006 17:57
0
[quote="busray7b"]benim "bitkiler fotosentez yapmasa yaşam nasıl olur" adlı bir ödevim var ben de bu siteyi gördüm ödevimi bulamadım sizden yardım istiyorum bana yarım saat içinde lazım:))))
:P bu arada adım büşra :P[/quote]

ya bu cidden soruldumu :?:

yaşam olur mu sence...oksijen üretimi sağlanmaz...bitki kendisi için gerekli besini üretemez...yani yaşam olmazdı...
31 Oca 2007 16:11
0
[b]bence yeni yasam türleri olusurdu yeni atmosfere adapte olmuş[/b]
02 Şub 2007 18:12
Giriş yapmamışsınız, lütfen giriş yapınız.